☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Brojce
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Samodzielne stanowiska pracy

Zakresy zadań samodzielnych stanowisk pracy:
 

Pani Marta Skierczyńska - tel. (91) 386-11-94 wew. 21

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Prowadzenie kancelarii niejawnej.
 5. Nadzór i realizacja przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych.
 6. Obsługa Gminnej Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Pani Małgorzata Gieda - tel. (91) 386-11-94 wew. 14

 1. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa.
 2. Prowadzenie spraw z zakresie ochrony środowiska – organizowanie akcje zabezpieczenia mieszkańców przez zagrożeniami, realizacja zarządzenie o ewakuacji w razie zagrożeń, prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi, ochrona zieleni, zadrzewień i zakrzaczeń, prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i zakrzaczeń.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie melioracji i łąkarstwa.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia ulicznego.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie prac interwencyjnych i robót publicznych.
 6. Prowadzenie akcji kurierskiej oraz spraw związanych z kwalifikacją wojskową.
 7. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

Pani Monika Zaczek - Dziemidok - tel. (91) 386-11-94 wew. 11, (91) 386-11-86

 1. Prowadzenie sekretariatu i kancelarii ogólnej urzędu.
 2. Wydawanie adresatom korespondencji nadanej przez Urząd i awizowanej przez gońca.
 3. Organizowanie kontaktów Wójta Gminy z mieszkańcami i interesantami.
 4. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 5. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych na czas określony, stażystów, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
 6. Prowadzenie ewidencji obecności pracowników, rejestru delegacji, rejestru skarg i wniosków, rejestru czasopism i publikacji zamawianych przez Urząd.

Pan Tomasz Zdrozis - tel. (91) 386-11-94 wew. 22

 1. Obsługa spraw związanych z informatyką i telekomunikacją.
 2. Administrowanie systemem informatycznym Urzędu.
 3. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, platformy e-PUAP oraz strony internetowej Gminy Brojce.
 4. Prowadzenie spraw związanych polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
 5. Konserwacja i nadzór nad sprzętem elektronicznym w jednostkach organizacyjnych oraz świetlicach wiejskich.

Pani Anita Łosiewicz – tel. (91) 38-611-94 wew. 29

 1. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska – prowadzenie postępowań związanych z wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego.

Pani Anna Bielecka – Tyszer – tel. (91) 38-611-94 wew. 15

 1. Monitorowanie problematyki związanej z funduszami zewnętrznymi.
 2. Prowadzenie spraw związanych z aplikowaniem o fundusze zewnętrzne.
 3. Wdrażanie i realizacji dofinansowanych projektów.
 4. Prowadzenie spraw związanych  z rozliczaniem dofinansowania.
 5. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta Gminy Brojce ds. konsultacji społecznych
 6. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta Gminy Brojce ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 7. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy i jej organów.
 8. Sprawy związane ze współpracą z sołectwami.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.

Pan Łukasz Goszczyński – tel. (91) 38-611-94 wew. 23

 1. Monitorowanie problematyki związanej z funduszami zewnętrznymi.
 2. Prowadzenie spraw związanych z aplikowaniem o fundusze zewnętrzne.
 3. Wdrażanie i realizacji dofinansowanych projektów.
 4. Prowadzenie spraw związanych  z rozliczaniem dofinansowania.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 6. Prowadzenie spraw w zakresie promocji gminy.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska – prowadzenie spraw związanych z utylizację azbestu, prowadzenie spraw związanych z odbiorem odpadów i wywozem nieczystości na terenie Gminy.

Pan Kamil Przywara - tel. (91) 38-611-94 wew. 23

 1. Dostarczanie korespondencji na terenie Gminy Brojce.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze zwierzętami bezdomnymi.
 5. Prowadzenie spraw związanych z  wysypiskiem stałych odpadów komunalnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z pracami budowlanymi i remontowymi realizowanymi przez Urząd Gminy.
 7. Dokonywanie zakupu materiałów budowlanych i narzędzi oraz nadzór nad ich składowaniem i przechowywaniem.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących drogownictwa.
 9. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.
 10. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliwową i zakupem opału.

Pani Ewelina Leszczyńska (OPS Brojce) - tel. (91) 38-611-94 wew. 18

 1. Prowadzenie spraw z zakresu stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu dodatku energetycznego.
 3. Obsługa dodatków mieszkaniowych.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Rypiński Henryk
(2007-02-15 11:13:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1542397