☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Brojce
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych / RODO

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Wójt Gminy Brojce, który reprezentuje Gminę Brojce i jest kierownikiem Urzędu Gminy w Brojcach.

 1. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy w Brojcach:

  E-mail: odo@brojce.net.pl
  Adres: Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce,
  Telefon: 913861194
   

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Urząd Gminy w Brojcach przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
   
 3. W Urzędzie Gminy w Brojcach przetwarzane są dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe szczególnie chronione w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
   
 4. Dane osobowe pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
   
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny ze stosownymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 6. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych;
  2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.

   
 7. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
   
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
   
 9. Dane osobowe nie będą profilowane.
   
 10. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Brojce w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania RODO w Urzędzie Gminy w Brojcach
   
 11. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: odo@brojce.net.pl
Wytworzył:
(2018-05-25)
Udostępnił:
Zdrozis Tomasz
(2018-05-25 01:20:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Zdrozis Tomasz
(2018-05-25 08:12:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1542397