☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Brojce
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Brojce

Sobota 17.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje dot. dowodów osobistych

Wydanie dowodu osobistego

 

Biuro Dowodów Osobistych

pok.nr 9  Urząd Gminy w Brojcach

ul.Długa 48

tel.913861194 wew.21

e-mail: ugbrojce@post.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

lub

za pośrednictwem internetu ( osoba składająca wniosek za pośrednictwem internetu zobowiązana jest posiadać profil zaufany na platformie e-PUAP)

http://epuap.gov.pl/ (http://epuap.gov.pl/)

adres elektroniczny skrzynki podawczej Urząd Gminy Brojce:

/q00re71nco/skrytka

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 167,poz.1131z późn.zm)

Rozporządzenie MSW z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

(Dz.U. z 2015 r.poz.212).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,(tutaj można pobrać TUTAJ: https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+wydanie+dowodu+osobistego.pdf/fa412984-6273-4c45-b812-7a829e7c6ba5 lub uzyskać w

      biurze dowodów osobistych Urząd Gminy Brojce pok. Nr 9), albo poprosić o wydrukowanie z systemu

      formularza zawierającego dane. Wniosek można złożyć tylko osobiście.

2.   Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, pozycja frontalna, aktualnie zrobiona nie wcześniej

      niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,

      obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii

      Ma pokazać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na

      Wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami. Naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

       Osoby, które posiadają wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku mogą załączyć do wniosku fotografię przedsta-

       wiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku należy dołączyć orzeczenie o

       niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczenie niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia z

       powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji

       zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

       Osoby, które noszą nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania mogą załączyć do wniosku fotografię

       Przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, w takim przypadku do

       Wniosku dołącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej

        Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek ,do którego została

       dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub

       otwartymi ustami.

3.   W celu potwierdzenia tożsamości, o ile został już wydany, dotychczasowy dowód osobisty, ważny polski paszport,

       legitymacja szkolna, legitymacja studencka. Na żądanie organu- odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis

       skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych,

       poświadczenie obywatelstwa polskiego.

 

OPŁATY

Uzyskanie Dowodu Osobistego nie podlega opłatom

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni- w szczególnych przypadkach (np. niezgodności danych osobowych) wskazany termin może się wydłużyć.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody

Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

 - Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa

    jeden z rodziców lub opiekun prawny

 -  Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa

     jeden z rodziców;

 - Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską w imieniu której wniosek składa

   opiekun prawny;

 - Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo , wyjątek stanowi osoba, która nie ukończyła 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna ,kuratora).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:

- Małoletni którzy  nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, za które dowód osobisty

  odbiera rodzic albo opiekun prawny, wymagana jest obecność małoletniego w celu potwierdzenia tożsamości ( z

  obowiązku tego zwolnieni są małoletni poniżej 5 roku życia).

- Małoletni którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, dowód osobisty odbiera osoba

  ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator (wymagana jest obecność osoby ubiegającej się o

  wydanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości).

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest nie możliwe w ogranie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą- wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym ( poza zmiana adresu zameldowania należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia Dowodu Osobistego

 

Biuro Dowodów Osobistych

 

pok.nr 9  Urząd Gminy w Brojcach

ul. Długa 48 

 

tel.913861194 wew.21

e-mail: ugbrojce@post.pl

godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

lub

za pośrednictwem internetu ( osoba składająca wniosek za pośrednictwem internetu zobowiązana jest posiadać profil zaufany na platformie e-PUAP)

 

http://epuap.gov.pl/ (http://epuap.gov.pl/)

adres elektroniczny skrzynki podawczej Urząd Gminy Brojce:

/q00re71nco/skrytka

 

Jeżeli utrata Dowodu Osobistego nastąpiła poza granicami Polski należy niezwłocznie udać się do najbliższego polskiego konsulatu!

 

Podstawa Prawna

art.47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 167,poz.1131z późn.zm)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r.poz.212).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia Dowodu Osobistego

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

- DO/F/2-zgłoszenie osobiste lub za pośrednictwem poczty (DO POBRANIA TUTAJ(https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/ Formularz+zg%C5%82zgłoszenia+utraty+lub+uszkodzenia+dowodu+osobistego/96884d91-f6fa-4f0a-95a5-2c55607c5a68).

- DO/F/2e-zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego. Formularz złożony w postaci

  dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

  kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

- Ponadto przy zgłoszeniu uszkodzenia dowodu osobistego należy przekazać go do organu dowolnej gminy osobiście lub za

  Pośrednictwem poczty.

 

OPŁATY

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia Dowodu Osobistego nie podlega opłatom.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

INFORMACJE DODATKOWE

 

1.Zgłoszenia dokonuje każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu

   rodzic ,opiekun prawny albo kurator- mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności

   prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osoby które mają ograniczoną

   zdolność do czynności prawnych( osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

2.Formularz zgłoszenia uszkodzenia lub utraty dowodu osobistego (tutaj można pobrać -… lub uzyskać w biurze

   dowodów osobistych Urząd Gminy Brojce pok. Nr 9, albo poprosić o wydrukowanie z systemu formularza

   zawierających dane.

3.Zaświadczenie uzyskane po zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia Dowodu Osobistego nie jest dokumentem

   potwierdzającym tożsamość i jest ważne nie dłużej niż 2 miesiące.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Edyta Jankowska
(2003-05-13 09:56:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Zdrozis
(2018-11-29 10:13:59)

 
 
liczba odwiedzin: 1477923

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X